Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları

Home » Türk Siyasi İlimler Derneği Yayınları

Siyasi İlimler Türk Derneği’nin desteği ile yıllar içerisinde yayımlanmış olan çalışmalar okurun faydalanabilmesi adına .pdf formatında açık erişime sunulmuştur. Söz konusu dosyaların boyutları minimalize edilmiştir. Kapaklara tıklanarak söz konusu kitaplar indirilebilir.

James Bryce
Amerikan Siyasi Rejimi

Çev. Türkkaya Ataöv ve Arif Payaslıoğlu
Yenilik Basımevi, İstanbul 1962

Samuel P. Huntington ve Jorge I. Dominguez
Siyasal Gelişme

Çev. Ergun Özbudun
Sevinç Matbaası, Ankara 1975

Bertram D. Wolfe
Devrim Yapan Üç Adam
Çev. Ünsal Oskay
Sevinç Matbaası, Ankara 1969

Nelson W. Polsby ve Anthony King
Yasama ve Yürütme Organları

Çev. Mete Tunçay, İlter Turan
Sevinç Matbaası, Ankara 1992

Giovanni Sartori
Demokrasi Kuramı

Çev. Deniz Baykal
Ajans Türk Matbaacılık Sanayii, Ankara 1977

Alexis de Tocqueville
Amerikada Demokrasi
Çev. Taner Timur
Yenilik Basımevi, İstanbul 1962

Adam Ulam
Bitmemiş Devrim:
Marksizm ve Komünizmin Etki Kaynakları
Üstüne Bir Deneme
Çev. Erdoğan Güçbilmez
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965

Henry B. Mayo
Demokratik Teoriye Giriş

Çev. Emre Kongar
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1964

Rupert Emerson
Sömürgelerin Uluslaşması:
Asya ve Afrik Halklarının Ortaya Çıkışları
Çev. Türkkaya Ataöv
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1965

Thomas Jefferson
Thomas Jeffersondan Seçme Parçalar
Çev. Mete Tunçay
Yenilik Basımevi, İstanbul 1961

Hans J. Morgenthau
Uluslararası Politika, 1. Cilt

Çev. Baskın Oran ve Ünsal Oskay
Sevinç Matbaası, Ankara 1970

Hans J. Morgenthau
Uluslararası Politika, 2. Cilt

Çev. Baskın Oran ve Ünsal Oskay
Sevinç Matbaası, Ankara 1970

Norman H. Niie ve Sidney Verba ile Philip E. Converse
Siyasal Katılma, Kamuoyu ve Oy Verme Davranışı
Çev. İlter Turan ve Tunçer Karamustafaoğlu
Sevinç Matbaası, Ankara 1989

George A. Lundberg, Clarence C. Schrag ve Otto N. Larsen
Sosyoloji, Cilt 1

Çev. Özer Ozankaya
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1970

George A. Lundberg, Clarence C. Schrag ve Otto N. Larsen
Sosyoloji, Cilt 2

Çev. Özer Ozankaya, Ülker Gürkan
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1970

Seymour Martin Lipset
Siyasi İnsan
Çev. Mete Tunçay
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1964

Arend Lijphart
Çağdaş Demokrasiler:
Yirmibir Ülkede Çoğunlukçu ve Oydaşmacı Yönetim Örüntüleri

Çev. Ergun Özbudun, Ersin Onurduran
Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi İlimler Derneği Ortak Yayını, 1984

Hamilton, Madison ve Jay
Anayasa Üzerine Düşünceler: Federalist’lerin Makalelerinden Seçmeler

Çev. Mümtaz Soysal
Yenilik Basımevi, İstanbul 1962

Karl Raimund Popper
Açık Toplum ve Düşmanları
Çev. Mete Tunçay
Ayyıldız Matbaası, Ankara 1967