Tüzük

Home » Tüzük

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

I. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

MADDE 1 – Kuruluş

Yasalar ile bu Ana Tüzük  hükümleri uyarınca Siyaset Bilimi alanında araştırmalar yapmak üzere  Siyasi İlimler Türk Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur. Aşağıdaki  maddelerde kısaca “Dernek” kısa adı ile anılmıştır.

MADDE 2 – Derneğin Merkezi

Derneğin Merkezi İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindedir. Şubesi Yoktur.

MADDE 3 – Derneğin Amacı

Siyaset Bilimi alanında  ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, yapılan araştırma ve  çalışmaları teşvik etmek, çalışma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

MADDE 4 – Derneğin Çalışma Konu ve Biçimleri

Siyaset Bilimi alanında faaliyet gösterecek Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1. Siyaset Bilimi’nin gelişmesi ve toplumda tanınmasına yönelik  ulusal veya uluslararası konferanslar, paneller, seminerler,  sempozyumlar ve toplantılar düzenler.

4.2. Üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri, ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla her türlü işbirliği yapar.

4.3.  Aynı amaç doğrultusunda çalışan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla  bilgi alışverişinde bulunur, ortak projeler geliştirme ve uygulama  çalışmaları yapar.

4.4. Üyeleri arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlar.

4.5. Amaç ve hizmet konularına ilişkin gelir arttırıcı projeler için,  gerektiğinde iktisadi işletme, yardımlaşma sandığı kurar, sergi açar ve  benzeri etkinliklerde bulunur.

4.6. Radyo, televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür, elektronik dahil her türlü yayın vasıtalarından faydalanır.

4.7. Dernek, içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler  aracılığı ile araştırma, geliştirme, inceleme, etütler ve projeler  yaparak ve/veya yaptırarak Siyaset Bilimi’nin gelişmesi ve toplumca  tanınmasına yönelik öneri ve görüşleri geliştirir.

4.8. Yurt içi ve yurt dışı konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel  toplantılar yapar ve bu tür toplantılara katılır. Gerektiğinde Siyaset  Bilimi konularına yönelik kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan  üyelerinin yararlanmasını sağlar.

4.9. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar edinebilir, kiralayabilir. Amacına uygun işletmeler kurar ve işletir.

4.10.  Amaç ve hizmet konularına bağlı olarak, üyelerinin görgü, bilgi, ve  deneyimlerini arttırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur; geziler  düzenler, lokal açar, süreli olanlar da dahil yayınlar yapar.

4.11. Yardım Toplama Kanunu ve bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır.

4.12. Siyaset Bilimi konusunda, süreli yayınlar dahil, istatistiki  bilgi derleme, arşivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde bulunur.

4.13. Siyaset Bilimi’nin gelişmesi ve toplumda tanınmasını teşvik  amacı ile her türlü yarışma ve benzeri organizasyonları yapar, araştırma  gezileri düzenler, karşılıklı veya karşılıksız burs verir.

4.14. Yasal koşulları yerine getirerek araştırmalar ve projeler için  yurt içi ve/veya yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlardan maddi yardım  alır.

4.15. Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli  kılabilmek gayesiyle komisyonlar kurar, komisyonların faaliyetlerini bir  rapor halinde düzenleyip ilgili mercilere sunar ve kamuoyunu  bilgilendirir.

4.16. Gerek görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla  temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla  temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin  mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.17. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,  dernek,vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir  amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platform  oluşturabilir.

4.18. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak borçlanabilir.

4.19. Amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya  işbirliğinde bulunabilir, yurt dışı temsilcilik veya şube açabilir, yurt  dışı dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst  kuruluşlara katılabilir.

4.20. Amacı doğrultusunda çalışmak üzere federasyon kurucusu olabilir veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılabilir.

4.21. Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer her türlü çalışmayı yapar.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

MADDE 5- Üyelik Türleri

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

ASIL ÜYE: Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yapan;  bu konuda yayın sahibi olan; yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin  ilgili bölümlerinden mezun olan ve/veya Siyaset Bilimi’ne ilgi duyan  gerçek kişiler, Dernek asıl üyesi olabilirler.

ONURSAL ÜYE: Derneğe ve/veya amaç ve hizmet  konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, Yönetim Kurulu’nun  önerisi ve Genel Kurul kararı ile seçilen üyelerdir. Onursal üyeler,  organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, aidat ödemezler.

5.1. Dernek Üyeliği ve Üye Olma KoşullarıDerneğe üye olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması şarttır:

5.1.1. 18 yaşını bitirmek,

5.1.2. Fiil ehliyetine sahip olmak,

5.1.3. Derneğin amaçlarını benimsemek,

5.1.4. Üyelik türlerinde belirtilen şartları haiz olmak,

5.1.5. Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilmiş olmak,

5.2.- Üyelik İşlemleri Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

5.2.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet  konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik  koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek  Başkanlığı’na sunarlar.

5.2.2. Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az 2 asil üyenin yazılı önerisi şarttır.

5.2.3. Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir kurul  aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru  tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını  verir ve bu kararı adaya yazılı olarak bildirir.

5.2.4 Adayın, Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri  yapılır. Asil üyeliğe başvuranlardan Yıllık Aidat’ın gereken bölümü  alınır. Bu aidatlar ödenmedikçe Dernek asil üyeliği kazanılamaz.

5.2.5. Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir makama itiraz edilemez.

MADDE 6 – Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

6.1. Üyelikten Ayrılma

Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ile sona  erer. Her üye dilediği anda Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak  ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.

6.2. Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

  • Mazeretsiz olarak, çalışma ve toplantılara üst üste üç defa  katılmamak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak ve  böylelikle Derneğin yaşamasına ve amaç ile hizmet konularına ilgisizlik  gösterenler,
  • Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davrananlar,
  • Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, sınıf ve benzeri farklar gözetenler,
  • Asil üyeler için, tüm aidatlarını ödemediklerinden dolayı, üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısına katılmayanlar,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

6.3. Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve Çıkarılmaya İtiraz

Dernek  Yönetim Kurulu, kendisi veya kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı  ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de  savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve  üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir. Sonuç, üyeye yazılı olarak  bildirilir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden  başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel  Kurul’a itiraz, edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında  görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin  hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin, süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da  reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler.

Madde 7 – Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Dernek  üyeleri, Derneğe karşı bu Tüzük’te yazılı yükümlülüklerini yerine  getirmeleri koşulu ile, Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak  yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelerin, Tüzük’te açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur.

Dernek yetkili organlarının, Derneğin amacına ve çalışma konularına  uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek  ve gereklerini yerine getirmek, üyelerin temel yükümlülüklerindendir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek Tüzükleri’nde, üyeler  arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, ve sınıf,  ve benzeri farklar gözeten hükümler bulunamaz ve Tüzüğe eşitliği bozan  veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Her üyenin Genel Kurul’da 1 oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

MADDE 8- Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

8.1. Genel Kurul

8.2. Yönetim Kurulu

8.3. Denetim Kurulu

MADDE 9-Genel Kurul Toplantıları

9.1.  Olağan Genel Kurul toplantısı: Dernek Genel Kurulu üç yılda bir olağan  olarak Ocak ayında toplanır ve asil üyelerinin yarıdan bir fazlasının  katılması ile Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

9.2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı:Olağanüstü Genel Kurul,  olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı  ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu  konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca, Yönetim  Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır:

9.2.1. Dernek asil üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

9.2.2. Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

9.2.3. Denetim Kurulu’nun, Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar,

9.2.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, olağan Genel Kurul  toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya  neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel  Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

MADDE 10- Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

10.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılma hakkına sahip asil  üyeler çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu  üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, Genel Kurul  toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

10.2. Genel Kurul’a katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden  yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı  takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi  bir gazetede ilan edilmek yolu ile veya elektronik posta vasıtası da  dahil olmak üzere, yazılı olarak bildirilir.

10.3. İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle  açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye  sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından  aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış  günden fazla olamaz.

10.4. Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle  geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle  ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay  içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla  ertelenemez.

MADDE 11- Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir:

11.1. Genel Kurul’a katılacak asil üyeler, Yönetim Kurulu’nca  düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza  atıp Genel Kurul toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre Genel  Kurul’a katılan asil üyelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter  sayıları, Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından imzalanan bir tutanakla  saptanır.

11.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca, çoğunluğun  sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı  ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurul’u yönetmek  üzere oluşturulacak Divan’a 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter  seçilir.

11.3. Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya  katılan asil üyelerin en az 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi  istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme konulması  zorunludur.

11.4. Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların  yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin  dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar  aranır.

MADDE 12- Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

12.1. T.C. yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

12.2. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir- gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

12.3. Dernek organları asıl ve yedek üyelerini seçmek,

12.4. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Onursal Üye adaylarını görüşüp onaylamak,

12.5. Bir önceki dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile  bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetim Kurulu’nun denetim  raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

12.6. Dernek Ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

12.7. Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında  karar alarak yasal işlemleri yapması için Yönetim Kurulu’na yetki  vermek,

12.8. Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışı  kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim  Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

12.9. Derneğin feshi ve malvarlığının tahsisine ilişkin karar vermek,

12.10. Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak,

12.11. Gerekli diğer konularda karar vermek.

12.12. Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

MADDE 13 – Yönetim Kurulu

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu, üç yıllığına seçilmiş 7 asıl, 5 yedek üyeden oluşur.Yedek  üyeler, boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye  sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye  tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1  ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 14-Yönetim Kurulu’nun Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

14.1. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenlenecek  ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Muhasip,  bir Sekreter ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili bir Sözcü  seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.

14.2. Yönetim Kurulu, ayda 1 kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

14.3. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, asil üye tam  sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt  çoğunluğu; karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.

14.4 Yönetim Kurulu, Dernek Başkanı’nın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 15 – Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

15.1. T.C. yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

15.2. Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

15.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

15.4. Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak,

15.5. Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyeliğin nitelik ve  koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu Ana Tüzük  hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve  eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

15.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, bunları üyelere duyurmak,

15.7. Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

15.8. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

15.9. Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

15.10. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi  ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak bunu ve aynı biçimde  gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

15.11. Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

15.12. Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 16 -Denetim Kurulu Oluşumu-Görev ve Yetkileri ve İç Denetim Şekilleri

16.1. Denetim Kurulu, üç yıllık süre için, açık oyla seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

16.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

16.3. Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak Derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir.

16.4. Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili  defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve  önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan  çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider  çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak  dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bir  önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri  hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve  yetkilidir.

16.5. Dernek’de iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya  Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız  denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim  Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,  Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; Derneğin, Tüzüğü’nde gösterilen amaç ve amacın  gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları  doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve  kayıtların mevzuata ve Dernek Tüzüğü’ne uygun olarak tutulup  tutulmadığını, Dernek Tüzüğü’nde tespit edilen esas ve usullere göre ve  bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor  halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve  kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,  yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine  getirilmesi zorunludur.

IV. BÖLÜM – Mali Hükümler

MADDE 17- Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe taslağı ile gelir-gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık  bütçe taslağında,gelirler toplamı ve gelirlerin hangi kalemlerden  oluştuğu,giderler toplamı ve nerelere harcanacağına dair bilgiler ve  gelir- gider kalanı gösterilir.

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

Giriş ve Yıllık ödenti,

Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır mallar gelirleri,

Dernekçe yapılan yayınlar, piyango satışları, toplantı, temsil, festival, gösteri, konferans ve eğitim gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

Yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar,

Diğer gelirler.

17.1. Giriş ve Yıllık Ödenti Miktarının Belirlenme Şekli Giriş ve yıllık ödentiler her yıl Yönetim Kurulu’nca yeniden belirlenerek üyelere duyurulur.

17.2. Gelir-Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri Derneğin gelir-gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

17.2.1. Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler  harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile  toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti  gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama  belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

17.2.2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

17.2.3. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

17.2.4. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır.  Belirtilen belgelerin alınamaması halinde, ilgilisince, harcama belgesi  düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin  saklama süresi 5 yıldır.

17.3. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için,  ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir.  Borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi  nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma, Derneğin gelir kaynakları  ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek  nitelikte olamaz.

V. BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Tutulacak Defterler

Tüzük Değişikliği

MADDE 18-Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

18.1.  Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Dernek Başkanı  tarafından, Yönetim, Denetim, Danışma Kurulları ile Derneğin diğer  organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları,  doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek Merkezi’nin  bulunduğu Valilik İl Dernekler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir.

18.2. Dernek, 5253 sayılı Dernekler yasası ve bu yasaya dayanılarak  çıkartılan Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen defterleri, söz konusu  yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar.Bu defterlerin Noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

18.3. Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel  Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve  oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun  sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci  toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Tüzük  değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy  kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da  Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 19 – Derneğin Feshi ve Tasfiye Esasları Derneğin Feshi Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel  Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve  oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun  sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci  toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

19.1. Tasfiyenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması:Derneğin  para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan  Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul  kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği  tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde  dernek adında “Tasfiye Halinde Siyasal İlimler Türk Derneği” ibaresi  kullanılır.

Tasfiye Kurulu, önce, Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme  esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri,  tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak, varlık  ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında,  varsa, Derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa, malları  paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması  durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil  edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son Genel  Kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin  tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün  içinde bir yazı ile Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerin mülki idare  amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi  zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve  tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene  dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini, Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim  Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu  üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.

19.2. Tasfiyenin Mahkeme Kararı ile Yapılması: Tüzük’te tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış  veya son Yönetim Kurulu’na yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri  yapılmamışsa, yahut Dernek, mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin  bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla, bulunduğu ildeki amacına  en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.Bu  durumda Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, mahkeme kararında  belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip,  durum, ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Kurucular

Fethi Çelikbaş, T.C. Profesör, Kennedy Cad. 36/9, Ankara

Fadıl Hakkı Sur, T.C. Profesör, Avrupa Konseyi Sosyal Ve Ekonomik İşler Dairesi Başkanı, Strassbourg, Fransa-

Yavuz Abadan, T.C. Profesör, 30.06.1967 tarihinde vefat etmiştir.Zeki M. Alsan, T.C. Emekli Profesör, İstanbul

Bedri Gürsoy, T.C. Profesör, Kızılırmak Cad. 22/8, AnkaraAhmet S. Esmer, T.C. Emekli Profesör, Kızılırmak Cad. 18/6, Ankara

Sadun Aren, T.C. Profesör, Şehit Ersan Cad. 34/18, AnkaraAziz Köklü, T.C. Profesör, Bahçelievler, 63. Sokak No:5, Ankara

Turhan Feyzioğlu, T.C. Profesör, Farabi Sokak 9/3, Ankara

Bahri Savcı, T.C. Profesör, Tunalı Hilmi Cad. 82/B, Ankara

Seha L. Meray, T.C. Profesör, Yeşilyurt Sokak 30/17, Ankara

Suat Bilge, T.C. Profesör, Bern Büyükelçisi, İsviçre